SPF Östnyland

SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS ÖSTNYLÄNDSKA DISTRIKT

Höstmöte 2020

Tid               22 oktober 2020, kl. 11.00 – 12.20

Plats            Mariagården, Skolstigen, Liljendal 19

Närvarande 19 delegater

§ 01 Höstmötet öppnas

Distriktsordförande förklarade mötet öppnat.

§ 02 Val av ordförande, Björn Sundqvist till mötesordförande, Sture Andersson till viceordförande och Monica Wiik till sekreterare för mötet.

§ 03 Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Konstaterades att mötet sammankallats på stadgeenligt sätt och var beslutfört då samtliga delegater anmält sin närvaro.

§ 04 Val av två protokolljusterare

Mötet utsåg enhälligt Marianne Hällsten och Birgit Korhonen till protokolljusterare.

§ 05 Val av två fullmaktsgranskare

Till fullmaktsgranskare utsågs enhälligt Yngve Nygård och Yvette Lindroos. Samtliga 19 delegater från de 11 medlemsföreningarna hade anmält sig.

§ 06 Val av ordförande i styrelsen för följande kalenderår

Mötet valde utan omröstning Björn Sundqvist från Borgå pensionärsförening till ordförande för distriktet för år 2021.

§ 07 Val av styrelsemedlemmar samt deras suppleanter

Till distriktstyrelsen valdes följande personer:

Förening Ordförande suppleant
Borgå Kerstin Blomqvist Ingmar Karlsson
Isnäs Nils Maukkonen Carita Gullqvist
Kotka Birgitta Ström Birgitta Olsson
Lovisa  Henry Tikander Rosita Hellroos
Lovisa förs. Gunnel Laukas Barbro Carlström
Pernå Monica Wiik Johan Gustafsson
Pyttis Louise Pohjola Birgit Ståhl
Sibbo Leif Sundström Rita Tackman
Strömfors Mats Majander Raili Äijö
Träskända Marja-Lisa Sundström Christer Kämpe

§ 08 Utse två revisorer samt deras suppleanter

Mötet valde Monica Tillander och Stig Strandberg till ordinarie verksamhetsgranskare samt Rosmari Aartila och Christer Blomander till suppleanter.

§ 09 Fastställa medlemsavgiftens storlek

Mötet beslöt enhälligt att medlemsavgift för år 2021 är -, 50 €/medlem.

§ 10 Fastställa verksamhetsplan och budget för följande kalenderår

Verksamhetsplanen för år 2021 presenterades enligt bilaga.

Mötet ansåg att vår- och höstfesterna inte borde upptas i distriktets verksamhetsplan eftersom de bekostas av de lokala föreningarna utan bidrag från distriktet.

Däremot ansåg mötet att verksamhetsplanen bör kompletteras med den bouleturnering som av förbundet ordnas i Borgå 15.6.2021 .

Höstmötet beslöt enhälligt göra de ovan nämnda korrigeringarna i verksamhetsplanen för år 2021.

Budgeten för år 2021 fastställdes utan ändringar. Bilaga.

§ 11 Registrering av Svenska pensionärsförbundets östnyländska distrikt.

Ordförande konstaterade att frågan diskuterats på vårmötet 2020 och redogjorde nu för de diskussioner som förts och beslut som gjorts i styrelsen. Ett förslag till stadgar hade utarbetats till mötet. Bilaga.

Träskändas delegat föreslog att ärendet återremitteras eftersom frågan dykt upp rätt plötsligt och man inte i föreningarna diskuterat ärendet. Förslaget understöddes av 16 delegater.

Ärendet återremitterades för ytterligare behandling i föreningarna.

§ 12 Information om Region Syd

Ordförande redogjorde för Region Syd-arbetsgruppens planer på en inspirationsdag 21.11 i Lehmiranta kursgård i Salo. På kursgården kunde maximalt 20 deltagare närvara. De östnyländska föreningarna skulle delta på distans från Borgå med 1 deltagare/förening.

Mötet ansåg det omöjligt att arrangera en inspirationsdag under rådande förhållanden och att dagen borde flyttas till en tidpunkt när alla föreningar kan delta på lika villkor.

§ 13 Mötet avslutas

Ytterligare ärenden fanns inte att behandla och mötet avslutades kl. 12.20.